پایان نامه ها

 
پديد آورنده عنوان مقطع تحصيلي استاد راهنما
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د طراح‍ی‌ ش‍وم‍ی‍ن‍ه‌ گ‍ازس‍وز پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ح‍دادی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ ب‍دن‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ اس‍ک‍ن‍اس‌ ش‍م‍ار روم‍ی‍زی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
روح‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا ت‍اث‍ی‍ر و ت‍ق‍اب‍ل‌ ف‍رم‌ و اس‍ت‍ای‍ل‌ در دی‍زای‍ن‌ و ه‍ن‍ر م‍درن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌خ‍واه‌، ب‍اب‍ک‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍راب‌ ق‍اب‍ل‌ ح‍م‍ل‌ (پ‍رت‍اب‍ل‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ی‍راق‍چ‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ م‍ی‍ز ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍دلار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ع‍س‍گ‍ری‌
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ م‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ول‍ر پ‍رت‍اب‍ل‌ آب‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ن‍ازل‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
گ‍ودرزون‍د چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌                              طراح‍ی‌ س‍ت‌س‍روی‍س‌ ک‍ان‍ال‌ ک‍ول‍رات‍وب‍وس‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ب‍ه‍روان‌ف‍ر، ع‍طاءال‍ل‍ه‌ دوچ‍رخ‍ه‌ ث‍اب‍ت‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ اف‍ت‍خ‍اری‌
خ‍ادم‌ م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ی‍ژن‌ طراح‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ و ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ب‍ات‍ری‌ ب‍رن‍ا(ب‍ات‍ری‌ س‍رب‌- اس‍ی‍دی‌ ب‍ا ج‍ری‍ان‌ 9 آم‍پ‍ر و ۱۲ ول‍ت‌)                                                                                                                     ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ام‍ی‍ن‍ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌، رم‍ض‍ان‌ طراح‍ی‌ ب‍خ‍اری‌ گ‍ازی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ب‍ره‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ب‍ازی‌ س‍ازه‌ای‌ ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ (دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ش‍اه‌م‍ی‍ری‌، ل‍ی‍دا ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ی‍خ‍چ‍ال‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ (طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
اح‍م‍دی‌ ،پ‍ری‍س‍ا اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ۱۸ ت‍ا ۳۰م‍اه‍ه‌ ب‍ا ه‍دف‌ رش‍د خ‍لاق‍ی‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
م‍وزه‌ک‍ش‌ پ‍ی‍رب‍رج‌، ل‍ی‍لا طراح‍ی‌ ش‍وم‍ی‍ن‍ه‌ گ‍ازس‍وز خ‍ان‍گ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
رض‍ائ‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ب‍ررس‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍اری‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ت‍ع‍ی‍ن‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ ج‍س‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍ام‌(ره‌)، ش‍ه‍دا و ال‍زه‍را ت‍ب‍ری‍ز    
خ‍دای‍اری‍ان‌، طاه‍ره‌ طراح‍ی‌ ج‍ای‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‌ در ق‍طاره‍ای‌ درج‍ه‌ ی‍ک‌ چ‍ه‍ارت‍خ‍ت‍ه‌   اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌ اص‍ول‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍رک‍ب‍ات‌ ب‍رای‌ ص‍ادرات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
زادص‍ال‍ح‌، م‍س‍ع‍ود پ‍ژوه‍ش‌ و طراح‍ی‌ ک‍ی‍ف‌ اس‍ک‍وت‍ر ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اف‍ت‍خ‍اری‌
م‍وح‍دی‌ ف‍رد، م‍ری‍م‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ خ‍ش‍ک‍ب‍ار ص‍ادرات‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
م‍ی‍رش‍اه‍ی‌، زی‍ن‍ب‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ دی‍واری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
م‍وم‍ن‍ی‌، ب‍ش‍ی‍ر طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ی‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ (۷ت‍ا۱۲س‍ال‌) ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ن‍زل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ام‍ام‍ی‌، ح‍ام‍د طراح‍ی‌ ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ و س‍اع‍ت‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍رک‍ب‌ ب‍رای‌ پ‍ارک‌ م‍ل‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌  
ان‍زاب‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ب‍ازی‌ آم‍وزش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌ گ‍روه‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ع‍ل‍ی‍اری‌، س‍ع‍ی‍د ک‍ارب‍رد ت‍ن‍اس‍ب‍ات‌ طلای‍ی‌ در طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
س‍ل‍گ‍ی‌، ق‍اس‍م‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍واب‍گ‍اه‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
م‍ی‍رف‍ض‍ل‍ی‌، ش‍ب‍ن‍م‌ طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
س‍ی‍ده‍اش‍م‍ی‌، ج‍لال‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ف‍ت‍وت‍راپ‍ی‌ ن‍وزادان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌ ن‍ی‍ل‍ی‌
ق‍ل‍ی‌ زاده‌ ک‍ل‍ی‌، زه‍را پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ب‍ل‍م‍ان‌ پ‍ارک‌ ه‍ا و طراح‍ی‌ ن‍وع‍ی‌ ن‍ی‍م‍ک‍ت‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ س‍ازی‌ م‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍لاس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍س‍ع‍ود س‍ه‌چ‍رخ‍ه‌ ک‍ودک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
آرون‍د، م‍ص‍طف‍ی‌ غ‍ذاس‍از خ‍ان‍گ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ع‍زی‍زخ‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌ پ‍روژه‌ طراح‍ی‌ ه‍وارق‍ص‍ان‌ (ب‍دن‍ه‌ پ‍ارچ‍ه‌ای‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
رم‍ض‍ان‍ی‌، ن‍وی‍د پ‍روژه‌ طراح‍ی‌ ه‍وارق‍ص‍ان‌ ( دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍واس‍از) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ص‍م‍دی‌ ول‍ی‍د، ش‍ه‍لا ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در ت‍ول‍ی‍د اش‍ی‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ن‍ش‍ی‍م‍ن‌ ک‍ارگ‍ر ق‍ال‍ی‍ب‍اف‌ ب‍ر اس‍اس‌ اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
م‍رادی‌، س‍ارا طراح‍ی‌ ی‍ک‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ی‍ک‌ ب‍ازی‌ م‍ح‍ل‍ی‌ آذری‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ "ای‍پ‌ گ‍چ‍ه‌ای‌ " ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍دی‌ خ‍رم‌
دائ‍م‌ ای‍ن‍ان‍ل‍و، وح‍ی‍د طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ب‍ازی‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ف‍رش‍ب‍اف‍ی‌ ج‍ه‍دوران‌، ن‍اه‍ی‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و طراح‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ۷-۱۲ س‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ اف‍ت‍خ‍اری‌
زاده‌ ای‍م‍ان‍ی‍ان‌، زه‍را طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ دام‍ن‍ه‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ س‍ر و گ‍ردن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ک‍ام‍ه‌ خ‍وش‌، پ‍ارس‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ دخ‍ی‍ل‌ در ت‍دوی‍ن‌ چ‍ارچ‍وب‌ ه‍ای‌ ف‍رم‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ طراح‍ی‌ ب‍دن‍ه‌ خ‍ودروی‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌ (پ‍س‍ر- ت‍ه‍ران‍ی‌- ۱۸ ت‍ا ۲۹ س‍ال‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رض‍وی‌
خ‍ادم‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍ن‍ا طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ چ‍ن‍د م‍ن‍ظوره‌ ب‍رای‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍م‍ی‍ن‍ه‌ (ح‍داق‍ل‌) م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ش‍ک‍ارچ‍ی‌، س‍ارا طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ن‍زل‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ام‍رای‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ ف‍راص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ادی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آث‍ار ش‍اخ‍ص‌ پ‍س‍ت‌م‍درن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ پ‍ی‍رب‍اب‍ای‍ی‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، م‍ه‍دی‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ آب‍خ‍وری‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ی‍ط دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ه‍ادی‌، اب‍وذر طراح‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ات‍وب‍وس‌ ب‍رای‌ چ‍ه‍ارراه‌ ان‍ق‍لاب‌ زن‍ج‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌، س‍ارا طراح‍ی‌ پ‍ارت‍ی‍ش‍ن‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍اری‌- اداری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
م‍ن‍ص‍وری‌، زی‍ن‍ب‌ طراح‍ی‌ پ‍ای‍دار، ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر طراح‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ض‍اب‍طی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و ران‍ن‍دگ‍ی‌، در ت‍ق‍اطع‌ ه‍ای‌ ه‍م‍س‍طح‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ض‍اب‍طی‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و ران‍ن‍دگ‍ی‌، در ت‍ق‍اطع‌ ه‍ای‌ ه‍م‍س‍طح‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ پ‍ی‍رب‍اب‍ائ‍ی‌
م‍رادی‌، ح‍م‍زه‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌ ن‍ی‍ل‍ی‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‌، ح‍ام‍د ع‍ل‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ع‍ادل‌ پ‍وی‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، زی‍ن‍ب‌ طراح‍ی‌ ظروف‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ م‍درن‌ ب‍رای‌ غ‍ذاه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ در رس‍ت‍وران‍ه‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍ی‍ز ان‍ی‍م‍ات‍ور ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
آذرب‍اد، ج‍ی‍ران‌ طراح‍ی‌ وس‍ای‍ل‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ (۷-۱۱) س‍ال‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ (ب‍وس‍ت‍ان‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍رم‌ ک‍ردن‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ و غ‍ذاه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در م‍ن‍زل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
چ‍ی‍ت‌ س‍اززاده‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ خ‍رم‍ای‌ رطب‌ م‍ض‍اف‍ت‍ی‌ ب‍م‌، ب‍رای‌ ب‍ازار داخ‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ک‍رای‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ چ‍ن‍دم‍ن‍ظوره‌ ات‍اق‌ ک‍ودک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ذاک‍ری‌، ام‍ی‍ر طراح‍ی‌ اس‍ت‍ن‍د ف‍روش‌ روزن‍ام‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍اج‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ف‍ری‍دی‌ زاد، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ ح‍م‍ل‌ م‍ص‍دوم‌ در پ‍ی‍س‍ت‌ اس‍ک‍ی‌ ب‍رف‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
خ‍ال‍دی‌، س‍اس‍ان‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ض‍ا ب‍ر ف‍رم‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ (طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ "م‍ی‍ز ن‍ه‍ارخ‍وری‌" ب‍رای‌ م‍ردم‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌ ن‍ی‍ل‍ی‌
ب‍اق‍ری‍ان‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌ طراح‍ی‌ ک‍م‍ک‌ ی‍خ‍چ‍ال‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‍زاده‌ دی‍زج‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‌، م‍ح‍ص‍ول‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ک‍ی‌ن‍ژاد و ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
وح‍ی‍دی‍ان‌ ک‍ام‍ی‍ار، ام‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ ف‍رم‍ی‌ ک‍ن‍س‍ول‌ ب‍ازی‌ وی‍دی‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ اپ‍ل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ رض‍وی‌
خ‍س‍روی‌، ش‍ه‍اب‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و طراح‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ راح‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ ات‍اق‌ ن‍ش‍ی‍م‍ن‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ج‍وان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، رس‍ول‌ ک‍ارب‍رد ج‍دی‍د ن‍ور در م‍ح‍ی‍ط م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ رض‍وی‌
ت‍ن‍درو، س‍پ‍ی‍ده‌ طراح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از زی‍ورآلات‌ ب‍رای‌ دخ‍ت‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد خ‍لاق‍ان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ رض‍وی‌
ع‍ص‍ری‌، س‍ارا ن‍ق‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ و س‍م‍ب‍ل‌ در طراح‍ی‌ زی‍ورآلات‌ زن‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ه‍اش‍م‌ م‍س‍دد
م‍لاج‍ب‍اری‌، ال‍ه‍ام‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و طراح‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ در م‍ی‍دان‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا ک‍ارک‍رد درن‍گ‌ ک‍وت‍اه‌م‍دت‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍ی‍د ش‍م‍اع‍ی‌زاده‌
اح‍م‍دی‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‌، م‍ج‍ی‍د طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ح‍م‍ل‌ اف‍راد ن‍ظام‍ی‌ (ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ح‍دادی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‌ لام‍س‍ه‌ در ارت‍ب‍اط ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ و م‍ص‍ن‍وع‌، ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ری‍م‍وت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ی‌ ح‍س‌ لام‍س‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ پ‍ی‍رب‍اب‍ای‍ی‌ و ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‍ون‌، ژاب‍ی‍ز طراح‍ی‌ اح‍س‍اس‌ گ‍را ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‌ ک‍ان‍س‍ی‌ و طراح‍ی‌ م‍ی‍ز م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ان‍س‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌ و ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ی‌
ب‍رن‍ج‍ک‍ار، رق‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در طراح‍ی‌ خ‍ودرو ب‍رای‌ خ‍ان‍م‌ه‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ رض‍وی‌
ع‍رش‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ن‍ظری‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍د م‍ح‍وری‌ م‍ص‍ن‍وع‌ طراح‍ی‌ رن‍گ‌ پ‍اش‌ در ف‍رآی‍ن‍د رن‍گ‌آم‍ی‍زی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رض‍ا ح‍ب‍ی‍ب‌ پ‍ور
پ‍ورف‍رزان‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ارا ب‍ررس‍ی‌ پ‍اپ‍وش‍ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ و ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ج‍اری‌ آن‍ه‍ا در ب‍ازار ام‍روز و طراح‍ی‌ ک‍ف‍ش‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍م‌ه‍ای‌ ۲۰ ت‍ا ۳۵ س‍ال‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌ و ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ی‌
ادب‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍واد و روش‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ در طراح‍ی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍ق‍دع‍ل‍ی‌ چ‍وپ‍ان‍ی‌ و ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ذوال‍ری‍اس‍ت‍ی‍ن‌، م‍ه‍س‍ا راه‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍ل‍ب‌ ع‍لاق‍ه‌ ک‍ارب‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ص‍ول‌ روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ طراح‍ی‌ اح‍س‍اس‌ گ‍را ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د وح‍ی‍د چ‍وپ‍ان‍ک‍اره‌
م‍ردان‍ی‌، م‍ری‍م‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ ف‍ی‍روزه‌ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
س‍الاری‌ خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در طراح‍ی‌ پ‍ل‌ ع‍اب‍ر پ‍ی‍اده‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ای‍ج‍اد ه‍وی‍ت‌ اس‍ت‍ی‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ص‍ری‌ از ی‍ک‌ س‍و و ت‍ول‍ی‍د ان‍ب‍وه‌ ای‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ص‍ول‌ از س‍وی‌ دی‍گ‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
دای‍ی‌ چ‍ی‍ن‍ی‌، طاه‍ره‌ اج‍اق‌ پ‍رت‍اب‍ل‌ س‍ف‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
م‍رش‍دزاده‌، ال‍ه‍ام‌ طراح‍ی‌ ت‍ع‍ام‍لات‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد م‍ح‍ص‍ولات‌ و طراح‍ی‌ اب‍زار ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ طراح‍ی‌ ت‍ع‍ام‍لات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
م‍رادی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د طراح‍ی‌ ع‍ی‍ن‍ک‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، زه‍را زب‍ان‌ طراح‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌
رم‍ی‍م‌، س‍ه‍ی‍لا دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ ان‍دام‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ن‍اص‍رالاس‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اراب‍ه‌ی‌ م‍رداب‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ رض‍وی‌
اخ‍وان‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، زی‍ن‍ب‌ ب‍ررس‍ی‌ اش‍ک‍الات‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍طال‍ع‍ه‌(طراح‍ی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ی‌
س‍ع‍ی‍دی‌ ت‍ک‍ان‍ت‍پ‍ه‌، ن‍ی‍م‍ا ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ پ‍ی‍ک‌ ن‍ی‍ک‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ خ‍ان‍واده‌ چ‍ه‍ارن‍ف‍ره‌ ای‍ران‍ی‌(س‍ی‍ران‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍دی‌ خ‍رم‌
گ‍ودرزی‍ان‌، ک‍ی‍م‍ی‍ا طراح‍ی‌ زی‍ورآلات‌ ای‍ران‍ی‌، ب‍ر اس‍اس‌ ع‍ل‍م‌ ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ازی‌ پ‍ارک‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍رای‌ رش‍د م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ و ج‍س‍م‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍ت‍اب‍ی‌
راغ‍ب‌، رض‍ا ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ب‍ررس‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ م‍وج‍ود در م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ف‍ض‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍اف‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ پ‍ارک‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ه‍وی‍ت‌ س‍ازی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ب‍اس‌ اف‍ت‍خ‍اری‌
م‍وس‍وی‌، ال‍ه‍ه‌ال‍س‍ادات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و طراح‍ی‌ چ‍راغ‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ اف‍ت‍خ‍اری‌
ق‍ل‍ع‍ه‌ن‍وی‌، وج‍ی‍ه‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ی‌
گ‍ن‍ج‍ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ح‍اک‍م‍ی‌، س‍ارا طراح‍ی‌ ت‍رول‍ی‌ دارو ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ وح‍ی‍د چ‍وپ‍ان‍ک‍اره‌
آق‍ائ‍ی‌ زاده‌ ت‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ وی‍ژه‌ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ی‌ ب‍ی‌ت‍ح‍رک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
راض‍ی‌، م‍ه‍دی‌ طراح‍ی‌ خ‍ی‍م‍ه‌ ب‍رای‌ وق‍وف‌ زائ‍ران‌ ح‍ج‌ ت‍م‍ت‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍رف‍ات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌ ن‍ی‍ل‍ی‌
ای‍م‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍رآی‍ن‍د طراح‍ی‌ در م‍ح‍ص‍ولات‌ ت‍ول‍ی‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ (ع‍ن‍وان‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ اب‍زار (دار) ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‌ در ق‍ال‍ب‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ش‍ی‍خ‍ی‌، اس‍دال‍ه‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ات‍اق‌ ن‍وج‍وان‌ پ‍س‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، غ‍زال‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌، ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ (ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ وب‌ ک‍ی‍وس‍ک‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ال‍ن‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ظار ف‍رودگ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د س‍ردار ح‍اج‍ت‍ی‌ م‍دارای‍ی‌
م‍ح‍ی‍ط، م‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍رای‌ م‍ن‍اطق‌ ک‍وی‍ری‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر اص‍ول‌ طراح‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ و طراح‍ی‌ س‍ب‍ز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ث‍ق‍ف‍ی‌
ف‍لاح‌ ت‍ف‍ت‍ی‌، ل‍ی‍لا طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ از م‍ب‍دا پ‍س‍م‍ان‍د خ‍ان‍گ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ث‍ق‍ف‍ی‌
ب‍ه‍رام‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ف‍اطم‍ه‌ طراح‍ی‌ واک‍ر ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ س‍ال‍م‍ن‍د در ف‍ض‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ وح‍ی‍د چ‍وپ‍ان‍ک‍اره‌
ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌ ای‍ج‍اد ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ن‍وزادان‌ زی‍ر ۲ س‍ال‌ در ات‍اق‌ وال‍دی‍ن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
ب‍ن‍ان‍ی‌ راد، م‍رج‍ان‌ طراح‍ی‌ م‍ک‍م‍ل‌ س‍روی‍س‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۴ س‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍رای‌ پ‍ارک‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌ (ش‍ی‍خ‌ ت‍پ‍ه‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
خ‍وراه‍ه‌، م‍ارال‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ وی‍ت‍ری‍ن‌ م‍وزه‌ م‍راغ‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ از اش‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌
ی‍وس‍ف‍ی‌ اص‍ل‌، اک‍رم‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍رای‌ پ‍ارک‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌ (ش‍ی‍خ‌ ت‍پ‍ه‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌، ش‍ه‍اب‌
ن‍وری‌، زه‍را طراح‍ی‌ رادی‍ات‍ور ب‍ا روی‍ک‍رد زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍اش‍م‌ م‍س‍دد
ب‍دری‌، ب‍ه‍ن‍از طراح‍ی‌ س‍روی‍س‌ چ‍ای‌ خ‍وری‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ روی‍ک‍رد اح‍س‍اس‌گ‍را ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
پ‍ن‍اه‍ی‌، س‍ع‍ی‍د طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ف‍ض‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
م‍س‍ی‍ح‌پ‍ور، زه‍را طراح‍ی‌ س‍روی‍س‌ خ‍واب‌ ک‍ودک‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در آپ‍ارت‍م‍ان‌ه‍ای‌ م‍ت‍راژ پ‍ای‍ی‍ن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍ت‍اب‍ی‌
ن‍ظری‌، طاه‍ره‌ طراح‍ی‌ م‍ی‍ز ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‌ (م‍ه‍د ک‍ودک‌ ۳-۶ س‍ال‍ه‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
واع‍ظ، س‍رور طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ح‍ض‍ور و غ‍ی‍اب‌ ش‍رک‍ت‌ ص‍ائ‍لا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ف‍غ‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌ رف‍ت‍اری‌، ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ن‍ی‍م‍ک‍ت‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ب‍ا روی‍ک‍رد رف‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌، س‍ون‍ا طراح‍ی‌ پ‍ک‍ی‍ج‌ س‍رو غ‍ذا در ه‍واپ‍ی‍م‍ا (پ‍روازه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌
ن‍ظری‌، رق‍ی‍ه‌ ب‍ازطراح‍ی‌ پ‍ی‍ل‌ س‍وخ‍ت‍ی‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ در س‍طح‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ا ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ب‍اران‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د طراح‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ات‍وب‍وس‌ چ‍ن‍دم‍ن‍ظوره‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ور ق‍ص‍ر دش‍ت‌ ش‍ی‍راز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
م‍دون‌، م‍ون‍ا س‍ت‌ غ‍ذای‌ ک‍ودک‌ ۱ ت‍ا ۳ س‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ردن‍ی‍ا، س‍وده‌ پ‍ارت‍ی‍ش‍ن‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍رای‌ س‍واح‍ل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
ک‍رم‍اج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ در ان‍ج‍ام‌ ب‍ازی‍ه‍ای‌ وی‍دئ‍وی‍ی‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ (دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ پ‍د) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
خ‍س‍رون‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ح‍وه‌ ع‍رض‍ه‌ س‍س‌ م‍ای‍ون‍ز و ارائ‍ه‌ راه‌ح‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا ن‍ی‍ازه‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اح‍م‍د ن‍دای‍ی‌ف‍رد
دری‍ائ‍ی‌، پ‍وران‌ آش‍پ‍زخ‍ان‍ه‌ی‌ م‍ادر م‍ن‌ (ب‍ه‍ب‍ود پ‍روس‍ه‌ی‌ آم‍اده‌ ک‍ردن‌ س‍ب‍زی‌ ب‍رای‌ پ‍خ‍ت‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ج‍ای‍گ‍اه‌، ن‍ق‍ش‌ و اث‍رگ‍ذاری‌ طراح‍ی‌ ب‍ا دس‍ت‌ آزاد (اس‍ک‍ی‍ج‌) در ف‍رآی‍ن‍د طراح‍ی‌، ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ س‍ت‌ چ‍ای‍خ‍وری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ر ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ون‍ا طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ زب‍ال‍ه‌ در س‍واح‍ل‌ م‍اس‍ه‌ای‌ دری‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
چ‍ه‍ره‌ق‍ان‍ی‌ ان‍زاب‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍ف‍ارش‍ی‌س‍ازی‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌ آن‌ ب‍ر طراح‍ی‌ پ‍ای‍دار ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از آب‌ ب‍اران‌ در م‍ن‍ازل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ف‍رزی‍ن‌ ح‍ق‌پ‍رس‍ت‌ و ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
وف‍ق‍ی‌، م‍ه‍دی‍ه‌ طراح‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ک‍اری‌ س‍ی‍ن‍ک‌ ظرف‍ش‍وی‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ خ‍ان‍واده‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍دی‌ خ‍رم‌
پ‍ی‍رس‍ا، ن‍س‍ری‍ن‌ طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍س‍ع‍ود طراح‍ی‌ ج‍ن‍گ‌اف‍زار و ل‍وازم‌ ج‍ن‍گ‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ (دوره‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
ول‍ی‌زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌ طراح‍ی‌ لای‍ت‍ی‍ن‍ک‌ ب‍رای‌ ات‍اق‌ ک‍ودک‌ ۶ ت‍ا ۱۱س‍ال‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اوری‍ک‍ام‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌
ای‍ران‍دوس‍ت‌، م‍س‍ل‍م‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: طراح‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ال‍گ‍وگ‍ی‍ری‌ از ه‍وی‍ت‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌ در طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ م‍وت‍ی‍ف‌ دک‍وراس‍ی‍ون‌ ف‍روش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د وح‍ی‍د چ‍وپ‍ان‍ک‍اره‌
غ‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ک‍م‍ل‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‍ی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ ات‍وب‍وس‌ ب‍ی‍ن‌ش‍ه‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
س‍ی‍ده‍اش‍م‍ی‌، ج‍لال‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ن‍ق‍ش‌آف‍ری‍ن‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ب‍ص‍ری‌ در ای‍ج‍اد زی‍ب‍ای‍ی‌ در پ‍ی‍ک‍ره‌ی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ (م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍رم‌پ‍ردازی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ در رون‍د طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌) ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ب‍دن‍ه‌ی‌ خ‍ودرو (طراح‍ی‌ ف‍رم‍ی‌ ب‍دون‌ ل‍ح‍اظ ن‍م‍ودن‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ارک‍ردی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍دی‌ م‍ح‍م‍دزاده‌
ش‍م‍س‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ طراح‍ی‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ف‍ض‍ای‌ اداری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ب‍اب‍ای‍ی‌، راض‍ی‍ه‌ م‍ی‍ز و ص‍ن‍دل‍ی‌ م‍ه‍د ک‍ودک‌ (س‍ن‍ی‍ن‌۵-۳ ) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
وث‍وق‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍رای‌ م‍ی‍دان‌ ۱۷ ش‍ه‍ری‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آم‍ل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌ س‍راب‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ه‍ن‍د ب‍ررس‍ی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ک‍ارب‍ر در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ودپ‍رداز ب‍ان‍ک‍ی‌: (طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍ودپ‍رداز ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ک‍ارب‍ر) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، ل‍ی‍لا طراح‍ی‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ب‍رخ‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ک‍اوش‍ه‍ای‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
س‍ل‍م‍اس‍ی‌، لادن‌ طراح‍ی‌ م‍ج‍دد پ‍ک‌ ه‍م‍راه‌ ان‍ف‍رادی‌ ام‍دادگ‍ر س‍ازم‍ان‌ ام‍داد و ن‍ج‍ات‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ج‍س‍ت‍ج‍و و ن‍ج‍ات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اپ‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ن‍اه‍ی‌رف‍ی‍ع‍ی‌، ال‍ن‍از طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ع‍س‍ل‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ زری‍ن‌ ش‍ه‍دارس‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
دلاور، س‍م‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍اردرم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ج‍س‍م‍ی‌( ه‍م‍ی‌ پ‍ل‍ژی‌) ۸-۱۱ س‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ی‌
ح‍رف‍ت‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ک‍ار و اس‍ت‍راح‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
دوس‍ت‌م‍ح‍م‍دی‌ ، س‍ع‍ی‍ده‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ م‍س‍اف‍ران‌ م‍ت‍روی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ی‍ان‌ رض‍وی‌
ارادت‍ی‌ف‍ام‌، م‍ه‍دی‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ح‍ل‌ ب‍رای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ آس‍ان‌ و س‍ری‍ع‌ ب‍ه‌ م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌ و س‍ازم‍ان‍ه‍ا ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‍ره‌وری‌ در زم‍ان‌، ان‍رژی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
س‍ی‍ار، ص‍ب‍ا طراح‍ی‌ آب‌ ان‍گ‍ورگ‍ی‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍خ‍ت‌ دوش‍اب‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
زارع‌ وی‍ش‍ه‌س‍رائ‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌ طراح‍ی‌ س‍روی‍س‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ده‌ س‍اح‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ی‌
غ‍ف‍ارن‍ی‍ا، س‍م‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ج‍ارو ش‍ارژی‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ م‍دولار ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ اح‍س‍اس‌ گ‍را: طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ م‍ولار ب‍ا روی‍ک‍رد اح‍س‍اس‌گ‍را ب‍رای‌ رس‍ت‍وران‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌: م‍ن‍طق‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ف‍رح‍زاد ت‍ه‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ازی‍ار آص‍ف‍ی‌، ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
خ‍ال‍دی‌، س‍اس‍ان‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: طراح‍ی‌ ان‍س‍ان‌ م‍ح‍ور، ج‍ای‍گ‍اه‌ ان‍س‍ان‌ در ت‍ول‍ی‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ن‍ق‍دی‌ ب‍ر طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍روز ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ن‍ورپ‍ردازی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌ ن‍ی‍ل‍ی‌
رف‍ع‍ت‍ی‌، آرش‌ طراح‍ی‌ پ‍ی‍ک‍چ‌ م‍ن‍اس‍ب‌ س‍ف‍ره‍ای‌ ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ ی‍ک‌ روزه‌ ب‍رای‌ م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ری‌ درس‍واح‍ل‌ رودخ‍ان‍ه‌ ارس‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌
ن‍ژادی‌، ک‍ی‍وم‍رث‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ طرح‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ن‍ظری‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و ع‍ل‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، زه‍را ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ روزم‍ره‌ی‌ زن‍دگ‍ی‌ (طراح‍ی‌ م‍ع‍ن‍وی‍ت‌گ‍را) ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ب‍طری‌ آب‌ آش‍ام‍ی‍دن‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا اژدری‌
ام‍ام‍ی‌ ش‍ه‍ری‌، ن‍ی‍وش‍ا ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ب‍ررس‍ی‌ راه‍ک‍ار ب‍رای‌ ای‍ج‍اد ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌ در ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌دس‍ت‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ (ش‍ی‍ش‍ه‌ ت‍ه‍ران‌) ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍ار خ‍ری‍دار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ پ‍ی‍رب‍اب‍ای‍ی‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، م‍ه‍دی‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: طراح‍ی‌ ک‍ارب‍رم‍ح‍ور، روی‍ک‍رد س‍ه‍ول‍ت‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ک‍ارب‍ر م‍ح‍ص‍ول‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ک‍ارب‍ر ب‍ا ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر
ق‍ب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ی‍ا وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رداش‍ت‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ک‍ش‍اورزی‌ ن‍خ‍ود ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
روح‍ی‌، آرزو طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ق‍وی‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ در پ‍ارک‌ه‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
اک‍ب‍رخ‍ان‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌ طراح‍ی‌ آلاچ‍ی‍ق‌ ب‍ا ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ج‍اب‍ج‍ائ‍ی‌ و ن‍ص‍ب‌ آس‍ان‌ ب‍رای‌ م‍ن‍اطق‌ س‍اح‍ل‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ک‍ش‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ م‍ی‍ز و ن‍ی‍م‍ک‍ت‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ع‍زی‍زی‌، ام‍ی‍ر طراح‍ی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ب‍اق‍رزاده‌، ه‍ان‍ی‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ طراح‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌گ‍را در ج‍ذب‌ ت‍وری‍س‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍وری‍س‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ازدی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ از چ‍غ‍ازن‍ب‍ی‍ل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
م‍س‍ل‍م‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، س‍ارا ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ن‍ظاف‍ت‌ ف‍ردی‌ پ‍اه‍ا در ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: اح‍ی‍اء ای‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ رف‍ت‍اری‌ در ق‍ال‍ب‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ص‍ول‍ی‌ ج‍دی‍د ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ه‍اش‍م‌ م‍س‍دد
ج‍ولای‍ی‌، پ‍ری‍س‍ا ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍وم‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ طراح‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اص‍ول‌ ش‍اخ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ طراح‍ی‌ ب‍ا ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ورزش‍ی‌ پ‍ارک‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رض‍ا م‍رت‍ض‍ای‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ل‍ب‌ت‍اپ‌ ب‍رای‌ م‍س‍اف‍ران‌ ف‍رودگ‍اه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ف‍روت‍ن‌زاده‌، س‍ی‍م‍ا طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ظروف‌ م‍ی‍ن‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
گ‍وه‍رده‍ی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر طراح‍ی‌ س‍روی‍س‌ زی‍ورآلات‌ چ‍رم‍ی‌ چ‍رم‌ م‍ش‍ه‍د ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ن‍ق‍وش‌ ص‍ف‍وی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ق‍ل‍ی‌زاده‌س‍ورب‍اق‍ی‌، م‍ری‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و طراح‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ از وس‍ای‍ل‌ ارزش‍م‍ن‍د م‍س‍اف‍ران‌ در ات‍وب‍وس‌ه‍ای‌ ب‍رون‌ش‍ه‍ری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ض‍د ج‍رم‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
ف‍رش‍ی‌، وح‍ی‍ده‌ طراح‍ی‌ س‍روی‍س‌ چ‍ای‍خ‍وری‌ ب‍اروی‍ک‍رد اح‍س‍اس‌گ‍را ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍ش‍ر ج‍وان‌ در م‍ه‍م‍ان‍ی‌ه‍ای‌ دوس‍ت‍ان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ده‍ق‍ان‍زاده‌، آس‍ی‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍رروی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ان‍ک‍وب‍ات‍ور ش‍رک‍ت‌ ش‍ی‍م‍از ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍از طراح‍ی‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ آن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ع‍م‍ادی‌، اش‍رف‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ (ن‍ش‍ی‍م‍ن‌) ب‍رای‌ م‍ردم‌ ت‍رک‍م‍ن‌ ب‍اروی‍ک‍رد ه‍وی‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رائ‍ی‌
ش‍ی‍رازی‌، پ‍روی‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور چ‍ی‍دم‍ان‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ل‍ب‍اس‌ه‍ا در م‍ن‍ازل‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ ب‍ا ه‍دف‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ض‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ت‍رک‍اش‍ون‍د، گ‍ل‍ن‍وش‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ خ‍وش‍ای‍ن‍د، م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر اع‍م‍ال‌ ج‍دی‍د ان‍س‍ان‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: خ‍وش‍ای‍ن‍دس‍ازی‌ وس‍ای‍ل‌ ب‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‌ ک‍لان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
اک‍ب‍ری‍ان‌، ال‍ن‍از طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ی‌ ورزش‍ی‌- س‍رگ‍رم‍ی‌ ب‍رای‌ دخ‍ت‍ران‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ( ۷-۱۱س‍ال‌) ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اخ‍ت‍لالات‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ س‍ت‍ون‌ ف‍ق‍رات‌ (ع‍ارض‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ور) ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در م‍ن‍زل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ (گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍اخ‍ه‌ای‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ام‍ی‍دوار، گ‍ل‍س‍ا طراح‍ی‌ ی‍ون‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌ ک‍ار طلا و ج‍واه‍رس‍از ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍س‍ک‍ری‌، ب‍ش‍ی‍ر طراح‍ی‌ ک‍ف‍ش‌ م‍خ‍ص‍وص‌ پ‍ی‍اده‌روی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
رض‍وی‌ ع‍م‍ادی‌، ص‍ب‍را طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ی‌ ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ (ب‍ازی‌ و آم‍وزش‌) ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ا ۳ ت‍ا۶ س‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ب‍ه‍اره‌ طراح‍ی‌ ک‍ان‍اپ‍ه‌ ت‍خ‍ت‌خ‍واب‌ ش‍و ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ش‍ه‍ی‍ری‌، م‍ری‍م‌ طراح‍ی‌ س‍روی‍س‌ آج‍ی‍ل‌خ‍وری‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍اده‌زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
م‍ق‍دم‍ی‌ خ‍م‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ش‍وم‍ی‍ن‍ه‌ دی‍واری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
رب‍ی‍ع‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ م‍ج‍دد ب‍ارب‍ن‍د ج‍ع‍ب‍ه‌ی‍ی‌ (روف‌ ب‍اک‍س‌) ب‍رای‌ خ‍ودروی‌ پ‍رای‍د ف‍ی‍س‌ ل‍ی‍ف‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌
دان‍ش‍ور، ی‍ون‍س‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍اف‍ظ ت‍خ‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ICU/CCU ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ب‍ی‍ات‌زاده‌، ف‍ره‍اد طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ و س‍ام‍ان‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ارت‍ق‍اء ف‍رآی‍ن‍د ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ از م‍ب‍دا پ‍س‍م‍ان‍د در ک‍لان‌ش‍ه‍ره‍ای‌ ک‍ش‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
اس‍دی‌ن‍س‍ب‌، خ‍ی‍ری‍ه‌ طراح‍ی‌ آب‍خ‍وری‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در م‍ن‍اطق‌ گ‍رم‌ و م‍رطوب‌ ج‍ن‍وب‌ ک‍ش‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ن‍وری‌، م‍ه‍دی‌ طراح‍ی‌ س‍روی‍س‌ پ‍ارچ‌ و ل‍ی‍وان‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ارگ‍ون‍وم‍ی‌ و ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌ و م‍ن‍ص‍ور رض‍ای‍ی‌
آدم‍ی‌، س‍م‍ی‍را ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ن‍ظری‌: ام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ف‍س‍ی‍ل‍ی‌ در طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ن‍ی‍م‍ک‍ت‌ گ‍رم‍ای‍ش‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ارک‌ ائ‍ل‌گ‍ل‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ و ف‍رزی‍ن‌ ح‍ق‌پ‍رس‍ت‌
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ م‍س‍ال‍م‍ت‌آم‍ی‍ز در م‍ق‍اب‍ل‌ ج‍ان‍وران‌ م‍وذی‌ در ه‍ن‍گ‍ام‌ اس‍ک‍ان‌ ک‍وی‍رن‍وردان‌ در ک‍وی‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ارغ‌
ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، ب‍ه‍اره‌ طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍ی‍ران‍دازی‌ ب‍ا ک‍م‍ان‌ (ق‍ب‍ض‍ه‌ و گ‍ری‍پ‌ ک‍م‍ان‌ ری‍ک‍رو) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ طراح‍ی‌ ت‍وال‍ت‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ ( ه‍م‍راه‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
رن‍ج‍ی‍ده‌ رض‍ائ‍ی‌، آرزو دس‍ت‍گ‍اه‌ ک‍م‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ س‍اخ‍ت‌ رب‌ م‍ح‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ب‍اران‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ارب‍رد طراح‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ح‍ور (UX) ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ و س‍رزن‍دگ‍ی‌ ف‍ض‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ب‍ه‍ادر زم‍ان‍ی‌
گ‍وی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ی‍ن‍ا ن‍ی‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍م‍د رزاق‍ی‌ و ع‍ل‍ی‌رض‍ا اژدری‌
ی‍زدان‍ی‌، ج‍واد طراح‍ی‌ س‍ن‍گ‌ ت‍وال‍ت‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‌ ب‍ا ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ن‍ش‍س‍ت‍ن‌ و طه‍ارت‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍رای‌ م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
رم‍ض‍ان‌خ‍واه‌، م‍ه‍دی‍ه‌ طراح‍ی‌ س‍ای‍ب‍ان‌ م‍وق‍ت‌ ب‍رای‌ ف‍روش‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ازار ه‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ش‍م‍ال‌ ای‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
اس‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ ک‍ی‍ف‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍ی‍ف‌ و ک‍ف‍ش‌ ت‍ب‍ری‍ز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ک‍م‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ن‍م‍ازگ‍زاران‌ ک‍م‌ت‍وان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
م‍ب‍ارک‍ی‌، م‍ه‍دی‍ه‌ طراح‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد خ‍ل‍ق‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ ک‍ارب‍ران‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍م‍ل‍ی‌: طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ن‍ظاف‍ت‌ پ‍ارک‌ه‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د س‍ع‍ی‍د م‍ج‍ی‍دی‌
س‍لام‍ی‌، رق‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍طال‍ع‍ه‌ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
غ‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ دوچ‍رخ‍ه‌ اش‍ت‍راک‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ع‍ام‍ل‌ گ‍را ب‍رای‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
ح‍رف‍ت‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍اش‍ن‍وا ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ رواب‍ط ک‍ارب‍ردی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، طاه‍ره‌ طراح‍ی‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ی‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ن‍ات‍وان‌ ج‍س‍م‍ی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ از وی‍ل‍چ‍ر ب‍ه‌ ت‍خ‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ف‍رآم‍ان‍ی‌، س‍ارا طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ روغ‍ن‌ ح‍ی‍وان‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
رح‍م‍ان‍ی‌، ف‍روغ‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ ت‍ع‍ادل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ق‍ف‍ل‌گ‍ری‌، ش‍ی‍وا طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ک‍م‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ازی‌ ب‍ا رای‍ان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رائ‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ راد، آرم‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ب‍ار درب‍ازار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
رض‍وی‌ ن‍ژاد، اع‍ظم‌ال‍س‍ادات‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ی‍ز ن‍ور پ‍رت‍اب‍ل‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
م‍وم‍ن‍ی‌ رن‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ طراح‍ی‌ دوچ‍رخ‍ه‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ع‍ام‍ل‌ م‍ح‍رک‌ ن‍ی‍روی‌ پ‍ای‌ ان‍س‍ان‌ و م‍وت‍ورال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ای‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ام‍ی‍ری‌ پ‍ری‍ان‌، م‍س‍ل‍م‌ طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍ود پ‍رداز ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ف‍اده‌ در ف‍رودگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
اص‍غ‍ری‌، س‍ع‍ی‍ده‌ طراح‍ی‌ م‍ی‍ز ک‍ار چ‍ن‍د م‍ن‍ظوره‌ ب‍رای‌ آش‍پ‍زخ‍ان‍ه‌ (ج‍زی‍ره‌ آش‍پ‍زخ‍ان‍ه‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ی‍زدان‍ی‌، ام‍ی‍د دس‍ت‌ ورز ک‍ودک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
رئ‍ی‍س‍ی‌، م‍ه‍لا وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ک‍م‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ک‍ودک‌ ب‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ت‍ع‍وی‍ض‌ پ‍وش‍ک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
م‍ش‍ه‍دی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ طراح‍ی‌ روش‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ن‍اطق‍ی‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍دی‍ث‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ی‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ پ‍رت‍اب‍ل‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ درس‍ت‌ از ل‍پ‌ت‍اپ‌ و م‍اوس‌ در م‍س‍اف‍رت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ و اص‍لاح‌ ت‍وال‍ت‌ ف‍رن‍گ‍ی‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ش‍رای‍ط ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌- م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍وم‍ی‌س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍وال‍ت‌ ص‍ن‍دل‍ی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
م‍وس‍وی‌ اون‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍وم‍ی‌س‍ازی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ات‍اق‌ ن‍ش‍ی‍م‍ن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ده‍ق‍ان‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌ طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ چ‍ن‍دک‍اره‌ ب‍دن‍س‍ازی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
س‍ل‍م‍اس‍ی‌، لادن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ت‍م‍رک‍ز ک‍ودک‍ان‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‌ ی‍ا ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌ و ک‍ودک‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا اژدری‌
س‍پ‍ه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ خ‍رده‌ ف‍ض‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ب‍ه‍رام‌پ‍ور گ‍ی‍وی‌، س‍ارا طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ م‍س‍ی‍ری‍اب‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ک‍ام‍ی‍اب‌ ش‍رق‍ی‌، ک‍ی‍ق‍ب‍اد طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ س‍ن‍گ‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ف‍ره‍م‍ن‍د ی‍گ‍ان‍ه‌، س‍م‍ان‍ه‌ طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍ی‍ران‍دازی‌ ب‍ا ک‍م‍ان‌ (س‍ی‍ب‍ل‌ پ‍رت‍اب‍ل‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ن‍اظم‍ی‌ طرق‍ب‍ه‍ی‌، م‍ه‍ت‍دی‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍از، ح‍ی‍ن‌ ح‍رک‍ت‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ارت‍ب‍اط ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ن‍اص‍ر ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
رواس‍ی‌ م‍ق‍دم‌، زه‍را طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ردش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍وپ‍ا در ف‍ض‍ای‌ ب‍از ش‍ی‍رخ‍وارگ‍اه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
م‍ح‍م‍دی‌ ح‍اج‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ طراح‍ی‌ س‍ت‌ اب‍زار ح‍ف‍اظت‌ و م‍رم‍ت‌ آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍اک‍س‍ازی‌ ت‍اب‍ل‍وه‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ س‍ه‌پ‍ای‍ه‌ (ک‍رب‍اس‌) و دی‍واری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ف‍ره‍ادی‌ چ‍ش‍م‍ه‌م‍رواری‌، ح‍دی‍ث‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ن‍ظاف‍ت‌ س‍ف‍ره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ق‍ض‍ای‍ی‌، م‍ه‍رن‍وش‌ طراح‍ی‌ گ‍ل‍دان‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ت‍راس‌ و ب‍ال‍ک‍ن‌ آپ‍ارت‍م‍ان‌ه‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ر طراح‍ی‌ ال‍م‍ان‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ (س‍ای‍ب‍ان‌ه‍ای‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌) ب‍ر اس‍اس‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ظری‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ام‍ت‍ن‍ی‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ب‍ه‍م‍ن‌ ن‍ام‍ورم‍طل‍ق‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ طراح‍ی‌ دروگ‍ر ب‍رداش‍ت‌ ل‍وب‍ی‍ا ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ پ‍ای‍دار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د س‍ع‍ی‍د م‍ج‍ی‍دی‌
ح‍ش‍م‍دار، آزاده‌ طراح‍ی‌ رادی‍ات‍ور ب‍ا روی‍ک‍رد زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
م‍ی‍رزاده‌، گ‍لاره‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ آج‍ی‍ل‌ ب‍رای‌ ص‍ادرات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌ ک‍ن‍دل‍وس‍ی‌، م‍ه‍س‍ا طراح‍ی‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ای‍ران‍م‍ن‍ش‌، ف‍اطم‍ه‌ طراح‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ (ک‍ب‍وت‍ر) دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍ج‍ت‌ طراح‍ی‌ ع‍ی‍ن‍ک‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ای‍ران‍دوس‍ت‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ س‍ل‍ف‌س‍روی‍س‌ (ج‍اق‍اش‍ق‌ و چ‍ن‍گ‍ال‌، م‍ی‍ز ق‍رارگ‍ی‍ری‌ ظروف‌ ک‍ث‍ی‍ف‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ج‍وراب‍چ‍ی‌ ام‍ی‍رخ‍ی‍زی‌، پ‍ری‍س‍ا طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ی‌ ب‍ازی‌ و ت‍ف‍ری‍ح‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌۱۵-۲۹ س‍ال‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در پ‍ارک‍ه‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ظاه‍ر، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ه‍دف‌ ک‍اه‍ش‌ ج‍رم‌ در ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ (ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ن‍ظری‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ج‍رم‌ از طری‍ق‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ی‍طی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‌رض‍ا اژدری‌
اک‍ب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌وی‍ت‍ری‍ن‌ ب‍رای‌ آث‍ار س‍ن‍گ‍ی‌ م‍وزه‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ب‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ی‍ت‌ ای‍س‍ت‍اده‌ در ه‍ن‍گ‍ام‌ ک‍ار در آش‍پ‍زخ‍ان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
م‍ع‍ت‍م‍د وزی‍ری‌، آری‍ن‍ا طراح‍ی‌ ک‍ات‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ن‍وزادان‌ م‍ادران‌ س‍زاری‍ن‌ ش‍ده‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ف‍دای‍ی‌، آم‍ن‍ه‌ طراح‍ی‌ ظروف‌ غ‍ذاخ‍وری‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
خ‍داش‍ن‍اس‌، ان‍س‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ ن‍ظاف‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ اف‍رادم‍ع‍ل‍ول‌ ی‍ا ن‍ات‍وان‌ از ن‍اح‍ی‍ه‌ ی‍ک‌ دس‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، ب‍ت‍ول‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ اص‍لاح‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌ ش‍س‍ت‌ گ‍چ‌ پ‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، زه‍را طراح‍ی‌ اس‍ت‍ن‍د ب‍رای‌ دس‍ت‍ف‍روش‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ع‍رض‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ رس‍م‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ی‍ت‍را طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ک‍ارب‍ردی‌ ج‍دی‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از ض‍ای‍ع‍ات‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍ارک‍ت‌ چ‍وب‍ی‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ "پ‍ارف‍ی‍ک‍ا" در ج‍ه‍ت‌ اص‍لاح‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ و س‍ودآوری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
س‍روش‌، غ‍زال‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ طب‍خ‌ غ‍ذا ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ذائ‍ق‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ل‍ش‍گ‍ری‌، م‍ه‍رداد طراح‍ی‌ ع‍ی‍ن‍ک‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ع‍ف‍ت‍ی‌ چ‍ی‍ت‍گ‍ر، وح‍ی‍د طراح‍ی‌ م‍ح‍ف‍ظه‌ ب‍ار س‍ق‍ف‍ی‌ خ‍ودرو ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ت‍اش‍و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ع‍طای‍ی‌، دلارام‌ طراح‍ی‌ زی‍ن‌ س‍وارک‍اری‌ م‍خ‍ص‍وص‌ اف‍راد م‍ع‍ل‍ول‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زی‌ (CP) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
ن‍ق‍دی‌، پ‍ری‍س‍ا طراح‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍ری‍ح‌ و اس‍ت‍راح‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ در پ‍ارک‌ آب‌ و آت‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
اح‍م‍دی‌، آرام‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ گ‍رم‍ای‍ش‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ن‍ازل‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ پ‍ای‍دار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ب‍ش‍ی‍ری‌ون‍د، اس‍م‍ا طراح‍ی‌ ن‍ی‍م‍ک‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍رای‌ م‍ن‍اطق‌ س‍ردس‍ی‍ر ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ پ‍ای‍دار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
چ‍وپ‍ان‍ی‌، ه‍دی‌ طراح‍ی‌ ج‍ع‍ب‍ه‌ ح‍م‍ل‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ م‍وت‍ورس‍ی‍ک‍ل‍ت‌ پ‍س‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌ رب‍ی‍ع‍ی‌، ال‍ه‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ح‍م‍ل‌ اج‍س‍ام‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در اس‍ب‍اب‌ک‍ش‍ی‌ م‍ن‍ازل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ش‍اه‍س‍واری‌، اح‍س‍ان‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ت‍ک‌ن‍ف‍ره‌ درون‌ش‍ه‍ری‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ج‍وادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا طراح‍ی‌ واک‍ر ب‍رای‌ اف‍راد س‍ال‍م‍ن‍د ب‍ا ق‍وای‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ ک‍م‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
اص‍ل‌ روس‍ت‍ا، ص‍دی‍ق‍ه‌ طراح‍ی‌ و دک‍وراس‍ی‍ون‌ رس‍ت‍وران‌ ق‍طار ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ رج‍اء ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ پ‍ورطال‍ب‍ی‌
م‍ه‍ری‌، م‍ص‍طف‍ی‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارت‍ق‍ای‌ س‍طح‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ و ن‍ه‍ادی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‌رض‍ا اژدری‌
زی‍دآب‍ادی‌ن‍ژاد، م‍ی‍لاد طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ پ‍ی‍ش‌گ‍ام‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ب‍ازی‍ه‍ا و س‍م‍ب‍ل‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
خ‍س‍روج‍ردی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌ طراح‍ی‌ ب‍ازی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ و م‍ح‍ص‍ول‍ی‌ ب‍رای‌ ارائ‍ه‌ ب‍ازی‌ م‍ج‍ازی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍ام‍د طراح‍ی‌ ک‍ف‍ش‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌ م‍ردان‍ه‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌گ‍ر ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
اح‍م‍دی‍ان‌، م‍ه‍ش‍ی‍د طراح‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رده‍ای‌ ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ در طراح‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ف‍ولادپ‍ن‍ج‍ه‌، ب‍ه‍ن‍از طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍رآوری‌ ان‍گ‍ور(ت‍ول‍ی‍د ک‍ش‍م‍ش‌ ت‍ی‍زآب‍ی‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌ ک‍ن‍گ‍وری‌، ف‍اطم‍ه‌ طراح‌ اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍ازی‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
ص‍ف‍دری‍ان‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر طراح‍ی‌ ع‍روس‍ک‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
ک‍وپ‍اه‍ی‌، ش‍ادی‌ طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍رص‌ش‍م‍ار ب‍رای‌ داروخ‍ان‍ه‌ه‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
م‍ح‍م‍ودون‍د اق‍دم‌، س‍ون‍ی‍ا طراح‍ی‌ ک‍ف‍ش‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌ ب‍رای‌ دخ‍ت‍ران‌ ج‍وان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا رده‌ س‍ن‍ی‌ ۲۵-۱۸ س‍ال‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
م‍اه‍ران‍ی‌ ب‍رزان‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ س‍ی‍گ‍ار ب‍ا روی‍ک‍رد ک‍اه‍ش‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍ادی‌، م‍س‍ل‍م‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ح‍ل‍وا ارده‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اردک‍ان‌ ب‍رای‌ ب‍ازار داخ‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
م‍ع‍ی‍ن‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ م‍ک‍م‍ل‌ ک‍اب‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌ خ‍ودروی‌ پ‍رای‍د ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ع‍م‍ادی‍ان‌م‍ه‍ر، ف‍رخ‍ن‍ده‌ طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ب‍راق‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ف‍ش‌ ب‍رای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ه‍ای‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
ش‍ی‍رزاده‌، داری‍وش‌ طراح‍ی‌ م‍ی‍ز خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ و ن‍گ‍ارگ‍ری‌ ب‍رای‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ک‍ت‍اب‌آرای‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ک‍ری‍م‌پ‍ور لال‍ه‌دش‍ت‍ی‌، م‍ی‍لاد طراح‍ی‌ ب‍دن‍ه‌ خ‍ودروی‌ س‍دان‌ ک‍لاس‌ م‍ت‍وس‍ط ب‍رای‌ ب‍رن‍د ای‍ران‌خ‍ودرو ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ارگ‍ان‍ی‍ک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‌رض‍ا اژدری‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ اح‍س‍اس‍س‌ ل‍ذت‌ و خ‍وش‍ای‍ن‍دی‌ از ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ع‍ل‍م‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍رک‍ت‌ (Kineasthetic) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ف‍روت‍ن‌زاده‌، س‍ی‍م‍ا طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ در ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍ا ی‍ک‌ ق‍طع‍ه‌ی‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ (ج‍واه‍رآلات‌) ب‍ا ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از ح‍واس‌ پ‍ن‍ج‌گ‍ان‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ اح‍س‍اس‌گ‍را ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ج‍واد ظف‍رم‍ن‍د
ف‍رج‍اددوس‍ت‌، ی‍اس‍م‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ چ‍ن‍د م‍ن‍ظوره‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ ۲ ت‍ا ۴ س‍ال‌ ب‍ا روی‍ک‍رد زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ج‍واد ظف‍رم‍ن‍د
س‍ع‍ادت‌ رم‍ز، زه‍را طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍رطان‍ی‌ ۶ ت‍ا ۱۱ س‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ح‍ک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ی‍ون‍س‍ی‌ راد، م‍ری‍م‌ طراح‍ی‌ س‍طل‌ زب‍ال‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍ه‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
م‍رادی‍ان‌، ن‍رگ‍س‌ طراح‍ی‌ ت‍رازوی‌ ن‍وزاد ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
م‍ن‍ت‍ظری‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ خ‍لاق‍ه‌ ف‍رم‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ پ‍رس‍رع‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌، ع‍طی‍ه‌ طراح‍ی‌ وان‌ اس‍ت‍ح‍م‍ام‌ ن‍وزادان‌ ن‍ورس‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ک‍ارب‍رم‍ح‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‌رض‍ا اژدری‌ و ه‍ان‍ی‍ه‌ اس‍ک‍وی‍ی‌
س‍ام‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ راح‍ت‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ب‍ه‍م‍ن‌ ن‍ام‍ور م‍طل‍ق‌
ن‍اص‍رالاس‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ح‍ائ‍ل‌ اس‍ت‍ت‍ار زم‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍ا ن‍گ‍رش‌ گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ (رن‍گ‌، ب‍اف‍ت‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ار دزف‍ول‍ی‌ و م‍ی‍ر ه‍ادی‌ س‍ی‍د ع‍رب‍ی‌
ن‍دائ‍ی‌، م‍ع‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ای‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رداش‍ت‌ ت‍رن‍ج‍ب‍ی‍ن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ح‍س‍ن‍ی‌، س‍ام‍ان‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍س‍ل‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ص‍ادرات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍س‍ن‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ن‍ش‍ی‍م‍ن‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍رای‌ زن‍دگ‍ی‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌ طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ رف‍ت‍گ‍ری‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ش‍رای‍ط م‍وج‍ود ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
م‍ی‍رک‍ری‍م‍ی‌، ک‍م‍ی‍ل‌ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ چ‍اپ‍گ‍ر۳ ب‍ع‍دی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
رس‍ول‌ آب‍ادی‌، ح‍ام‍د طراح‍ی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ال‍م‍ان‌ ب‍ازی‌ چ‍ی‍دم‍ان‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
اح‍م‍دآب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌ طراح‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍رای‌ م‍ح‍وطه‌ ب‍از ت‍الاره‍ای‌ ش‍ه‍ر ک‍رج‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ت‍الار ن‍ژادف‍لاح‌ ک‍رج‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
اح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د طراح‍ی‌ ی‍ون‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌ ک‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ روی‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
خ‍ی‍ری‌ خ‍واه‌، دان‍ی‍ال‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ آب‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان‌ س‍وان‍ح‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ب‍اب‍ال‍ی‌، س‍ه‍ن‍د ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍وق‍ت‌ ن‍گ‍ه‌داری‌ آب‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ در ف‍روش‍گ‍اه‌ه‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
م‍س‍ت‍ش‍ار ن‍ظام‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ ات‍اق‍ک‌ آک‍وس‍ت‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ت‍م‍ری‍ن‌ و ض‍ب‍ط م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ در م‍ن‍زل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
اج‍ت‍ه‍ادی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍رم‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
رض‍وی‌ ع‍م‍ادی‌، ص‍ب‍ری‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ رف‍ت‍ارس‍ازی‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ س‍ل‍وک‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍رم‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د وح‍ی‍د چ‍وپ‍ان‍ک‍اره‌
ره‍ن‍م‍ازاده‌، ام‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ی‌ گ‍ذران‌ وق‍ت‌ م‍س‍اف‍ری‍ن‌ در زم‍ان‌ ان‍ت‍ظار، در ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ م‍ت‍رو ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
پ‍وراح‍م‍د، ف‍روغ‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ ب‍ی‍م‍ار از ت‍خ‍ت‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍خ‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ دوچ‍رخ‍ه‌ ب‍ه‌ دوچ‍رخ‍ه‌ ی‌ ث‍اب‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌ رب‍ی‍ع‍ی‌، ری‍ح‍ان‍ه‌ طراح‍ی‌ ی‍ون‍ی‍ت‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ن‍ع‍ی‍م‌ طراح‍ی‌ ب‍ارب‍ن‍د ب‍رای‌ دوچ‍رخ‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وری‍س‍ت‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ری‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر طراح‍ی‌ ن‍ی‍م‌س‍ت‌ طلا و ج‍واه‍ر ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ن‍ق‍وش‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
غ‍ری‍ب‌زاده‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌ ، ام‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ای‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ای‍ج‍اد ن‍وای‌ دل‌ان‍گ‍ی‍ز در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ ب‍ادخ‍ی‍ز ش‍ه‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
پ‍ارس‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ ق‍اش‍ق‌ و چ‍ن‍گ‍ال‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ری‍م‌ طراح‍ی‌ چ‍م‍دان‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍واده‌ی‌ ۴ ن‍ف‍ره‌ ب‍ا خ‍ودرو ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
زم‍ان‍ی‌، راه‍ی‍ل‌ طراح‍ی‌ واس‍ط ک‍ارب‍ری‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ ب‍ا م‍ح‍ص‍ولات‌ خ‍ان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
م‍ه‍راب‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍اد، آس‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍واد ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ وه‍اب‍ی‌
ی‍زدان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ رس‍ان‍ه‌ م‍ل‍م‍وس‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ورم‍زی‍ار، ن‍رگ‍س‌ طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍طی‍ر ع‍رق‍ی‍ات‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
س‍ی‍دص‍اب‍ون‍چ‍ی‌، ن‍اردی‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ س‍رگ‍رم‌ ک‍ردن‌ ک‍ودک‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
گ‍ل‍ش‍ن‌، ام‍ان‌ ال‍ه‌ طراح‍ی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ ات‍وب‍وس‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍ار ک‍ارب‍ر ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
ف‍خ‍ری‍ان‌، م‍ری‍م‌ طراح‍ی‌ ال‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ م‍س‍ی‍ری‍اب‍ی‌ م‍ک‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌-م‍ذه‍ب‍ی‌ درون‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍وردی‌: م‍ی‍دان‌ ش‍ه‍دای‌ م‍ش‍ه‍د م‍ق‍دس‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ح‍س‍ن‌ ص‍ف‍ار دزف‍ول‍ی‌
گ‍ی‍لان‍ی‌، م‍ح‍دث‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظام‌ ت‍ف‍ک‍ر طراح‍ان‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا م‍س‍ائ‍ل‌ طراح‍ان‍ه‌ و غ‍ی‍ر طراح‍ان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
رب‍ی‍ع‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ خ‍ودروی‌ ش‍ه‍ری‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ب‍ا ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ن‍ی‍از ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ آرای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ک‍ارب‍رد ب‍رای‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ۲ ت‍ا ۳ ن‍ف‍ره‌ی‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ش‍ه‍ری‌ ک‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ چ‍ن‍د م‍ن‍ظوره‌ (گ‍رم‍ای‍ش‍ی‌ وپ‍خ‍ت‌ وپ‍ز) ه‍ی‍زم‌س‍وز ب‍رای‌ م‍ن‍اطق‌ زل‍زل‍ه‌زده‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ک‍م‍ی‍ن‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ل‍ش‍گ‍ری‌، م‍ه‍رداد طراح‍ی‌ راه‍ک‍اری‌ ب‍رای‌ اف‍زای‍ش‌ روح‍ی‍ه‌ ک‍ار گ‍روه‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا م‍ت‍د طراح‍ی‌ ت‍رغ‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د اح‍م‍د ن‍دای‍ی‌ف‍رد
م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍س‍ک‍ری‌ ، ب‍ش‍ی‍ر ف‍رم‌ ب‍دن‍ه‌ خ‍ودرو ج‍ه‍ت‌ ای‍ج‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ظاه‍ری‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ک‍ارب‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ج‍واد ظف‍رم‍ن‍د
ب‍رخ‍ورداری‌ ج‍اش‍ک‍ی‌، ف‍رزاد طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍رای‌ م‍ح‍ی‍ط داخ‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا روی‍ک‍رد اص‍ل‌ اف‍ردن‍س‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا اژدری‌
پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ن‍ی‍ر طراح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ی‍رآلات‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ آب‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ش‍اه‍ب‍ازی‌ درخ‍ش‍ی‌، پ‍درام‌ طراح‍ی‌ ب‍خ‍اری‌ گ‍ازس‍وز دودک‍ش‌ دار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
ف‍خ‍ری‍ان‌، م‍ی‍ن‍ا طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ پ‍رورش‌ س‍ب‍زی‍ج‍ات‌ در آپ‍ارت‍م‍ان‌ه‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ب‍ازی‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
م‍ح‍م‍ودی‌، ف‍اطم‍ه‌ گ‍ه‍واره‌ ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ول‍ی‍ک‌ روده‌ و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ت‍ع‍ادل‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
م‍ح‍ف‍وظی‌ ن‍ژاد، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وذری‌ ، رح‍م‍ان‌ طراح‍ی‌ ک‍ف‌ ش‍وی‌ ج‍رم‌گ‍ی‍ر ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در م‍ن‍ازل‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
روی‌ دل‌، ب‍رن‍ا طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ی‌ ه‍م‍راه‌ ام‍دادگ‍ر گ‍روه‌ ام‍داد ن‍ج‍ات‌ ( س‍ازم‍ان‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر) ج‍ه‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ل‍ی‌ در ح‍وادث‌ ج‍اده‌ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
رض‍ای‍ی‌، س‍م‍ی‍را طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ج‍دد از آب‌ه‍ای‌ ه‍دررف‍ت‌ آش‍پ‍زخ‍ان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
ص‍ف‍ار، رض‍ا طراح‍ی‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ک‍اری‌ پ‍م‍پ‌ ب‍ن‍زی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود ش‍رای‍ط ک‍اری‌ آن‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌ ب‍اوی‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ای‍ی‌
م‍رادی‍ان‌، م‍ری‍م‌ طراح‍ی‌ ت‍وال‍ت‌ ق‍اب‍ل‌ ح‍م‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
س‍راب‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ح‍م‍ل‌ ون‍ق‍ل‌ س‍ب‍ک‌ ش‍ه‍ری‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ و اف‍راد دارای‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
ص‍ب‍وری‌، م‍ع‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ ج‍واه‍رات‌ ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ف‍رم‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ گ‍ون‍ه‌ و ان‍دام‌ وار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
س‍رگ‍ردی‌ ، ع‍س‍ل‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ چ‍ی‍دن‌ پ‍س‍ت‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ق‍ادری‌ س‍وری‍ن‌، ن‍ص‍ی‍ب‍ه‌ طراح‍ی‌ م‍ی‍ز ک‍ار ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ک‍ارگ‍اه‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ه‍ن‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ و ک‍اردان‍ش‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
س‍ن‍گ‌ س‍ف‍ی‍دی‌، ن‍رج‍س‌ طراح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‌ ل‍وازم‌ م‍ورد ن‍ی‍از زل‍زل‍ه‌زدگ‍ان‌ ب‍ع‍د از وق‍وع‌ زل‍زل‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ص‍م‍دی‍ان‌، ن‍س‍ری‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‌ ب‍رای‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍اط ب‍الات‍ر از ق‍د ک‍ودک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
م‍اش‍ی‍ن‍چ‍ی‌ م‍اه‍ری‌، س‍ارا طراح‍ی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ه‍ول‍ت‌ در ن‍ش‍س‍ت‍ن‌ و ب‍رخ‍اس‍ت‍ن‌ خ‍ان‍م‌ه‍ای‌ ب‍اردار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
م‍ظل‍وم‍ی‌، م‍س‍ع‍ود طراح‍ی‌ غ‍ل‍ت‍ک‌ رن‍گ‌ م‍خ‍زن‌ دار ب‍رای‌ رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ س‍طوح‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
م‍خ‍ت‍اری‌، م‍ری‍م‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ا ه‍دف‌ ام‍دادرس‍ان‍ی‌ و ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ م‍ص‍دوم‍ی‍ن‌ در م‍ن‍اطق‌ ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
پ‍اک‍ن‍ه‍اد، م‍ی‍لاد طراح‍ی‌ ص‍ن‍دل‍ی‌ راح‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ ق‍ش‍ر ج‍وان‌ ای‍ران‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍راح‍ت‌ روزان‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
اک‍ب‍رب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ه‍س‍ا طراح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ف‍ض‍ای‌ ب‍از ب‍اغ‌ م‍وزه‌ ق‍ص‍ر ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د وح‍ی‍د چ‍وپ‍ان‍ک‍اره‌
ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، ب‍ه‍اره‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ در دس‍ت‍رس‌ ب‍ر ن‍ح‍وه‌ی‌ ت‍ف‍ک‍ر طراح‍ان‌ م‍ح‍ص‍ول‌ م‍ب‍ت‍دی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ل‍ی‍ن‍ک‍وگ‍راف‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ع‍م‍ارل‍و، ح‍م‍ی‍درض‍ا طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ب‍ازی‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ ن‍م‍از 6) ت‍ا 9 س‍ال‌),9 ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
ح‍ک‍اک‍ی‌ ف‍رد، م‍ی‍ن‍ا طراح‍ی‌ س‍ت‌ م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ رای‍ج‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ۱ ت‍ا ۷ س‍ال‌,9 ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
ان‍ال‍وی‍ی‌ س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ طراح‍ی‌ ک‍ول‍ه‌پ‍ش‍ت‍ی‌ ام‍داد و ام‍دادگ‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
پ‍اک‌ ن‍ژاد، ف‍رزان‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ دروس‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ م‍دارس‌ در م‍ق‍طع‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
آق‍ای‍ی‌، طاه‍ر طراح‍ی‌ اس‍ت‍ن‍د ش‍ارژ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍رای‌ ف‍رودگ‍اه‌ م‍ه‍رآب‍اد ت‍ه‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، طوف‍ان‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ در م‍ح‍وره‍ای‌ پ‍ی‍اده‌گ‍ذر ج‍ه‍ت‌ ارت‍ق‍اء ت‍ع‍ام‍ل‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ا طب‍ی‍ع‍ت‌: م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ح‍وزه‌ دری‍اچ‍ه‌ چ‍ی‍ت‍گ‍ر و م‍ح‍ور چ‍ه‍ارب‍اغ‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍ل‍ی‍رض‍ا اژدری‌
رح‍ی‍م‌ گ‍ل‌، اردوان‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍م‌ ام‌دی‌اف‌ در ش‍ع‍اع‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و ف‍رم‍ه‍ای‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ و خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ در ص‍ت‍ای‍ع‌ چ‍وب‍ی‌ ک‍ش‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
زم‍ان‍ی‌ ش‍وراب‍ی‌، ف‍ره‍اد طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ آب‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ (ج‍ت‌ اس‍ک‍ی‌) ت‍ف‍ری‍ح‍ی‌ س‍ه‌ن‍ف‍ره‌ ب‍رای‌ س‍واح‍ل‌ ای‍ران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌ ح‍اج‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ طراح‍ی‌ م‍زرع‍ه‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ارگ‍ان‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ی‌ ک‍وچ‍ک‌,9 ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ری‍م‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌
م‍ن‍ت‍ظری‌، م‍ح‍م‍د طراح‍ی‌ س‍ازه‌ چ‍ادری‌ س‍ای‍ب‍ان‌ ب‍ا ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ری‍ک‌ (زای‍ش‍ی‌),9 ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ق‍درت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ورزش‍ی‌ پ‍ارک‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
م‍ه‍رع‍ل‍ی‌، روی‍ا طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ چ‍ن‍دم‍ن‍ظوره‌ ب‍ا ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌- اس‍لام‍ی‌ ب‍ا ه‍دف‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ای‍م‍ان‍ی‌
اع‍ت‍م‍ادی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ طراح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ی‍ر و س‍ردوش‌ ح‍م‍ام‌ م‍ن‍ازل‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ای‍ران‌، ج‍ه‍ت‌ ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ آب‌ ب‍ا روی‍ک‍رد طراح‍ی‌ پ‍ای‍دار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ص‍ف‍ر پ‍ورع‍ب‍اس‌
ه‍لال‌، س‍وی‍ل‌ طراح‍ی‌ س‍ت‌ ج‍واه‍رات‌ م‍دولار (ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ف‍رم‌ و ک‍ارک‍رد) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، رب‍اب‍ه‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رداش‍ت‌ ع‍دس‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ان‍زاب‍ی‌
ف‍لاح‍ی‌، رام‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ زب‍ال‍ه‌ در م‍ن‍ازل‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
رم‍ض‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ ک‍ی‍ف‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ دس‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍س‍ران‌ ج‍وان‌ (18 ت‍ا 25 س‍ال‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ب‍ازی‌ آب‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ( ۳ت‍ا ۵ س‍ال‌) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
ن‍ص‍ی‍رش‍وراب‌، ش‍ف‍ی‍ع‌ طراح‍ی‌ ج‍ع‍ب‍ه‌اب‍زار (گ‍اری‌ اب‍زار) ب‍رای‌ ای‍س‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر خ‍ودرو ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍ل‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ پ‍وش‍اک‌ ب‍ا ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ ب‍ه‌ رخ‍ت‍ک‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ س‍اخ‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
دری‍ک‍ون‍د، اک‍ب‍ر طراح‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ ون‌ دل‍ی‍ک‍ا ج‍ه‍ت‌ ت‍طاب‍ق‌ ب‍ا ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
رئ‍وف‌ ل‍ش‍ک‍ام‍ی‌، م‍ازی‍ار طراح‍ی‌ دوچ‍رخ‍ه‌ وی‍ژه‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ اش‍ت‍راک‌ گ‍ذاری‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ اح‍د ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
م‍ع‍راج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ض‍رات‌ س‍ی‍گ‍ار در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ح‍ام‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ طراح‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ع‍رض‍ه‌ غ‍ذای‌ گ‍رم‌ س‍ی‍ب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ت‍خ‍م‌ م‍رغ‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‍ث‍م‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
ب‍ردی‍ده‌، م‍ص‍طف‍ی‌ طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ راح‍ت‌ت‍ر ن‍ش‍س‍ت‍ن‌، ب‍ل‍ن‍د ش‍دن‌ و راه‌ رف‍ت‍ن‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
س‍الاری‌، ع‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌ م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ا ه‍دف‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ض‍ولات‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ت‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ گ‍ی‍وه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ق‍م‍ری‌ م‍ود، ک‍ی‍ارش‌ طراح‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ات‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
م‍ش‍ع‍ل‌، ش‍ه‍رزاد طراح‍ی‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ای‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ام‍ورات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ پ‍ی‍ک‌ن‍ی‍ک‌ در خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
ک‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د دس‍ت‍گ‍اه‌ ف‍ت‍وت‍وراپ‍ی‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍رای‌ درم‍ان‌ زردی‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ وه‍اب‍ی‌
پ‍وی‍ن‍ده‌، ف‍رن‍از طراح‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ گ‍ی‍ر گ‍ردو ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍اغ‍داران‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌
خ‍س‍روی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ طراح‍ی‌ م‍ج‍دد ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ت‍وزی‍ع‌ دارو ت‍وس‍ط پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ CCU ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اب‍ک‌ ام‍رای‍ی‌
ای‍پ‍ک‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ج‍اب‍ه‌ج‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍م‍ار ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍رگ‍س‌ ادب‍ی‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د طراح‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ج‍وش‌ ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍م‍ری‌ (ل‍ول‍ه‌ س‍ب‍ز) ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌
دان‍ی‍ال‍ی‌، ف‍ائ‍زه‌ طراح‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ان‍ج‍ی‍ر اس‍ت‍ه‍ب‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍دادی‍ان‌

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.