اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : محمدعلی حدادیان

  گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : مربی
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1397/07/24
   
  نوع فعالیت محل ارائه سال انجام
  Visual assessment of methods of street furniture installation using Kansei Engineering
  Case study: Benches in the historical-cultural area of Tabriz
  Modern Applied Science
  (Canada)
  2016
  تالیف کتاب " مدل سازی مقدماتی برای طراحی صنعتی۱" انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز 139۴
  مقاله با عنوان: استفادهحداکثریازقابلیتهاوکارکردهایبستهبندیباتوجهبهشرایطویژهیمحصولاتصنایعدستی اولینکنفرانسبینالمللیبستهبندی،صنایعدستیوتوسعهپایدار (تهران) 1394
  مقاله با عنوان: شناختوبکارگیریاصولطراحیپایداردرطراحیبستهبندیمحصولاتصنایعدستی اولینکنفرانسبینالمللیبستهبندی،صنایعدستیوتوسعهپایدار (تهران) 1394
  مقاله با عنوان: پالپمولدینگروشیبرایبازیافتومدیریتپسماندهایشهریحاصلازبستهبندیکالاها دومینهمایشملیعلوموفناوریهایمحیطزیست (ملایر) 1394
  مقاله با عنوان: نصبمبلمانشهریونقشآندرهویتبخشیبهکالبدشهر همایشملیمعماریوشهرسازیبومیایران (یزد) 1394
  مقاله با عنوان: تاثیرفرهنگبرتخریبگراییمبلمانشهریوهویتشهرها همایشملیمعماریوشهرسازیبومیایران (یزد) 1394
  مقاله با عنوان: طراحیمحصولاتبارویکردجنسایدیزاینازمنظرپدافندغیرعامل کنفرانسملیپدافندغیرعاملدرصنعت،علوممهندسی،علومپایهوتکنولوژیبارویکردتوسعهپایدار (قم) 1394
  مقاله با عنوان: توجهبهکارکردپسازمصرفبستهبندیکالاهادرجهتحفظمنابعطبیعیومحیطزیست همایشملیصیانتازمنابعطبیعیومحیطزیست (اردبیل) 1394
  ترجمه کتاب "Models & Prototypes Clay, Plaster, Styrofoam, Paper ", ISBN: 4-7661-0617-2." انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز 139۳
  طرح پژوهشی با عنوان: آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در خصوص نصب مبلمانهای شهری منطقه 8 تبریز از دیدگاهزیبایی شناسی دانشگاه هنراسلامي تبريز 139۲
  چکیده مقاله با عنوان: بررسی ویژگی های ارتباط با مصنوع صنعتی از کانال حس لامسه اولین همایش ملی نگرشهای نوین در طراحی صنعتی (تبریز) اردیبهشت
   1391
  چکیده مقاله با عنوان: "طراحی بسته بندی در راستای توسعه ی پایدار" اولین همایشنگرشهاینوین درطراحیصنعتی، تبریز اردیبهشت
   1391
  چکیده مقاله با عنوان " بررسی پژوهش های میان رشته ای در حوزه­ی طراحی صنعتی" همایش ملی هنرپژوهی تبریز 1388
   
   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.