آزمایشگاه تجربه

 
با هدف دست ورزی و مهارت افزایی هرچه بیشتر دانشجویان طراحی صنعتی با جزئیات طراحی محصولات، و آشنایی آنها با مکانیزمها و مواد مورد استفاده در تولید انبوه، دانشکده طراحی اسلامی اقدام به تعریف و تجهیز کارگاه تجربه نموده است. در این کارگاه، دانشجویان با استفاده از امکانات موجود اقدام به دمونتاژ محصولات مختلف می پردازند و طراحی های آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند. همچنین بدنه محصولات مورد اشاره بعنوان ورودی دروس مدلسازی و پروژه های طراحی مورد استفاده قرار می گیرد.


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.