مدیریتسرپرست دانشکده
دکتر مرتضی پورمحمدی

تلفن: 04135419701
دورنگار: 04135412140
رایانامه: morteza@pourmohamadi.net
سوابق تحصیلی ، تدریس و مدیریت
..........................................................معاون دانشکده
دکتر احد شاه حسینی

تلفن: 04135419703

دورنگار: 04135412140
رایانامه:

سوابق تحصیلی ، تدریس و مدیریت
..........................................................


کارشناس و مسئول دفتر دانشکده
علیرضا شارقه

تلفن: 04135297320
دورنگار: 04135412140

رایانامه: A_sharege110@yahoo.com

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297320-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.