اعضای کمک آموزشی

 


تکنسين کارگاههای فلز و کامپوزيت
سید مصطفی ابراهیم صلبیان

تلفن: 04135297234
دورنگار: 04135412140
رایانامه:  judo_yaali@gmail.com
..........................................................


تکنسین کارگاههای چوب و رنگ
مهدی یاوری

تلفن: 04135297295
دورنگار: 04135412140
رایانامه: m_karamjavan@yahoo.com
..........................................................


تکنسیـن آزمایـشگاهها و مسئول آرشیو
امیر پرنیان

تلفن: 04135297578
دورنگار: 04135412140
رایانامه: amir.parnian@yahoo.com

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297320-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.