اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : بابک امرائی

  گروه آموزشی : گروه طراحی صنعتی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1387
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
  محل تحصیل : دانشگاه هنر
  تاریخ تولد : 1359
  خط داخلی : 320
  تلفن : 04135419701
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1398/11/13
   
  • مقالة علمی پژوهشی: بازنگری در نظریة طراحی به مثابه یک نظام. تندی، احمد و امرایی، بابک. مجلة مبانی نظری هنرهای تجسمی (دانشگاه الزهرا)، شمارة 8، بهار و تابستان 1398.
  • تألیف کتاب «پسا مدرن و طراحی فراصنعتی» انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز. 1392.
  • تألیف یک فصل از کتاب «نشانه شناسی فرهنگی» با عنوان: کالا نشانه، انتشارات سخن، تهران: 1389
  • مقالة علمی پژوهشی «تحلیل بینانشانه ای روابط فرم و فضا»، فصلنامة هنرهای زیبا – هنرهای تجسمی، دورة 19، شمارة 4، زمستان 1393.
  • مقالة علمی پژوهشی «تحلیل نشانه شناختی طراحی پسا مدرن»، فصلنامة علمی پژوهشی باغ نظر، شمارة 16، بهار 1390.
  • مقالة علمی پژوهشی «مبانی طراحی محصولات مدولار»، (مستخرج از پایان نامة کارشناسی ارشد به راهنمایی اقای دکتر پیربابایی)، فصلنامة علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شمارة 37، بهار 1388
  • مقالة علمی ترویجی «اقتصاد پسامدرن: مطالعة تطبیقی تحولات اقتصادی مدرن و پست مدرن»، ماهنامة علمی - ترویجی اطلاعات سیاسی اقتصادی، آذر و دی 1389.
  • مقالة «روش­ شناسی طراحی براساس دانش بینامتنی»، همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسة نشر شهر، 1392.
  • مقالة «طبقه بندی کالاهای پسا مدرن»، همایش ملی نگرش های نوین در طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اردیبهشت 1391.
  • مقالة «آسیب شناسی صنایع دستی ایران»، سمینار علمی پژوهشی توسعة صنایع دستی ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، خرداد 1387.
  • طرح پژوهشی «فضا به مثابه متن: بررسی روابط بینا متنی و بینا نشانه ای فرم اشیاء وفضا»، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1389- 90.
  • طرح پژوهشی «مونو گرافی آداب فرهنگ و سنن لرها»، دفتر پژوهشهای فرهنگی، پاییز 1386.
   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.