مدیریت

 
 
 
رئیس دانشکده
 دکترمیثم خداشناس
تلفن:04135419703
دورنگار: 04135412140

رایانامه : m.khodashenas@tabriziau.ac.ir
 

 
معاون پژوهشی و کارآفرینی دانشکده
دکتر احد شاه حسینی
تلفن:04135297320
دورنگار: 04135412140
رایانامه: ahad.shahhoseini@tabriziau.ac.ir
 


 
 مسئول دفتر دانشکده
احد کاظم زاده
تلفن:04135297321
دورنگار: 04135412140
رایانامه : a.kazemzadeh@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.