مدیریت
سرپرست دانشکده
دکتر احد شاه حسینی

تلفن: داخلی 321
04135419703

04135297321
دورنگار: 04135412140
رایانامه:
ahad.shahhoseini@tabriziau.ac.ir
سوابق تحصیلی ، تدریس و مدیریت
..........................................................


مشاور دانشکده
حمیدرضا عمارلو

تلفن:

04135297320
دورنگار: 04135412140
ایمیل :
سوابق تحصیلی ، تدریس و مدیریت
..........................................................


 کارشناس و مسئول دفتر دانشکده
علیرضا شارقه

تلفن: داخلی 321
04135419703

04135297321
دورنگار: 04135412140
رایانامه:

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.