مدیریت
رئیس دانشکده
دکتر احد شاه حسینی

تلفن:
04135419703

دورنگار: 04135412140
رایانامه:
ahad.shahhoseini@tabriziau.ac.ir

..........................................................


مشاور دانشکده
میثم خداشناس

تلفن:

04135297320
دورنگار: 04135412140
رایانامه :
..........................................................


 کارشناس و مسئول دفتر دانشکده
احد کاظم زاده

تلفن:
04135297321
دورنگار: 04135412140
رایانامه : a.kazemzadeh@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419703-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.